Drs. H. SYARIFUDDIN
KETUA
ASRI JAYA
WAKIL KETUA
H. MUSA LIRPA
Anggota
ALKHAISAR JAINAR IKRAR, SH, MH
Anggota
ABDUL HAKIM, A.Md.Pi
Anggota